O registracijah

Registracija vozila je postopek v cestnem prometu, ki nam omogoča, da smo lahko udeleženci v prometu, hkrati pa nam država zagotavlja varnost v cestnem prometu z izvajanjem te dejavnosti preko svojih pooblaščenih organizacij.

O registracijah

1. Registracija novega vozila
Natisni

Za registracijo novega vozila je potrebno predložiti račun o nakupu vozila, potrdilo o sklenjenem avtomobilskem zavarovanju in osebni dokument.
V kolikor je vozilo financirano s strani leasinga, je potrebno poleg računa predložiti še pogodbo o leasingu, soglasje za registracijo in pooblastilo.

2. Podaljšanje registracije vozila
Natisni

Podaljšanje registracije se lahko opravi 30 dni pred potekom prometnega dovoljenja. Za podaljšanje je potrebno predložiti potrdilo o sklenjenem avtomobilskem zavarovanju, prometno dovoljenje, osebni dokument oz. pooblastilo lastnika vozila.
Za osebe, ki v Republiki Sloveniji bivajo na podlagi dovoljenja za začasno bivanje, se prometno dovoljenje omeji za čas prijavljenega prebivališča.

3. Sprememba lastništva vozila, prodaja vozila
Natisni

Ob prodaji oziroma nakupu rabljenega vozila je potrebno predložiti  dokazilo o lastništvu (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, menjalna pogodba, sklep o dedovanju …).
Ob prepisu vozila morata biti prisotna tako prodajalec kot kupec zaradi preverjanja identitet. V kolikor želi novi kupec prepisati vozilo nase, mora pred postopkom imeti sklenjeno zavarovanje, v nasprotnem primeru je potrebno vrniti registrske tablice, ki se mu lahko deponirajo 15 dni od datuma odjave. KUPOPRODAJNO POGODBO LAHKO DOBITE NA VSEH NAŠIH ENOTAH, PRAV TAKO BOMO ZA VAS SKLENILI AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE.
V kolikor prodajalec ali novi lastnik ob samem prepisu in registraciji ne more biti prisoten, lahko za ta postopek pooblasti drugo osebo, vendar mora biti pooblastilo overjeno pri notarju ali na upravni enoti.
Pooblastilo

4. Sprememba priimka, prebivališča
Natisni

Po zakonu o upravnem postopku mora stranka vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju, sporočiti v petnajstih dneh in pridobiti novo prometno dovoljenje.

5. Kako naj opravimo registracijo vozila po pokojniku?
Natisni

Na podlagi smrtovnice lahko dediči po pokojniku podaljšajo prometno dovoljenje do pravnomočnega sklepa o dedovanju. Dediči, ki so navedeni na smrtovnici, soglasno določijo uporabnika vozila, na katerega se bo vozilo registriralo. Lastnik v evidenci registriranih vozil do pravnomočnega sklepa o dedovanju ostane pokojnik. Vsako leto je ob registraciji potrebna nova smrtovnica in ponovno soglasje vseh dedičev. V kolikor je sklep o dedovanju že pravnomočen, dedič s sklepom in novim avtomobilskim zavarovanjem vozilo prepiše nase.

6. Ali je lahko mladoleten otrok lastnik osebnega avtomobila?
Natisni

Otrok oziroma mladoletna oseba je lahko lastnik vozila (avto, motor), vendar morajo straši oziroma skrbniki do dopolnjenega osemnajstega leta starosti biti prisotni ob prvi registraciji in nato ob vseh podaljšanjih do polnoletnosti. V kolikor bi želeli vozilo pred otrokovo polnoletnostjo prodati, lahko to storite le s privolitvijo centra za socialno delo.

7. Kdo je oproščen plačila letne dajatve za uporabo cest in kakšno vozilo pride v poštev?
Natisni

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz:

  • oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost
  • oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih
  • oseb z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in
  • otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo.
8. Ali imamo kot velika družina ( 4 otroci ali več) kakšen popust pri letni dajatvi za uporabo cest?
Natisni

Kot velika družina ste oproščeni plačila v višini 50 % polnega zneska samo za en osebni avtomobil, ki je v lasti družine s štirimi ali z več otroki, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let, velja tudi za rejniške družine. Znižanje je možno urediti takoj, če nam priložite: 

-dokazilo o skupnem stalnem prebivališču vsaj enega od staršev in otrok, v starosti do 18. let.

9. Ali potrebujem za vožnjo tujega motornega vozila v tujini od lastnika vozila pooblastilo za vožnjo?
Natisni

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, ki ni njegova last. Služi kot dokaz, da ne gre za krajo vozila ali nedovoljeno trgovino z vozili. Dokument priporočamo za vožnjo v državah članicah EU in tudi v ostalih evropskih državah. Še zlasti ga priporočamo za države, kot so Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, saj se v omenjenih državah lastništvo vozila pogosto preverja pri prestopu mej in pri kontrolah znotraj posamezne države ter velja le skupaj z veljavnim prometnim dovoljenjem za vozilo.

10. Katere dokumente moram imeti s seboj, ko upravljam vozilo?
Natisni

Pri sebi imejte veljavno prometno dovoljenje, zavarovalno polico oz. potrdilo o zavarovanju, potrdilo o skladnosti vozila. Priporočamo tudi, da imate s seboj zeleno karto ter številko asistenčnega centra v primeru, ko potrebujete pomoč na cesti.

11. Ali obstaja kakšna možnost, da sam naredim vpogled v vozilo, kjer bi lahko preveril, koliko lastnikov je bilo na vozilu?
Natisni

https://e-uprava.gov.si/javne-evidence/motorna-vozila.html

12. Kje lahko pred nakupom preverim, ali je na vozilu kakšna omejitev?
Natisni

https://www.ajpes.si/rzpp/default.asp?iskanje=P&id_objekta=7

13. Periodika izvajanja tehničnih pregledov
Natisni

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3592/zakon-o-motornih-vozilih-zmv-1
glej 49. člen

14. Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu
Natisni

http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/letna_dajatev_za_uporabo_vozil_v_cestnem_prometu/

Če v naboru vprašanj ne najdete svojega, nam pišite ali nas pokličite, z veseljem vam bomo pomagali.