O registracijah

Registracija vozila je postopek v cestnem prometu, ki nam omogoča, da smo lahko udeleženci v prometu, hkrati pa nam država zagotavlja varnost v cestnem prometu z izvajanjem te dejavnosti preko svojih pooblaščenih organizacij.

1. Registracija novega vozila
Natisni

Za registracijo novega vozila je potrebno predložiti račun o nakupu vozila, potrdilo o sklenjenem avtomobilskem zavarovanju in osebni dokument.
V kolikor je vozilo financirano s strani leasinga, je potrebno poleg računa predložiti še pogodbo o leasingu, soglasje za registracijo in pooblastilo.

2. Podaljšanje registracije vozila
Natisni

Podaljšanje registracije se lahko opravi 30 dni pred potekom prometnega dovoljenja. Za podaljšanje je potrebno predložiti potrdilo o sklenjenem avtomobilskem zavarovanju, prometno dovoljenje, osebni dokument oz. pooblastilo lastnika vozila.
Za osebe, ki v Republiki Sloveniji bivajo na podlagi dovoljenja za začasno bivanje, se prometno dovoljenje omeji za čas prijavljenega prebivališča.

3. Odjava vozila iz prometa
Natisni

Ob odjavi vozila iz prometa je potrebno obvezno predložiti registrske tablice, zadnje prometno dovoljenje in osebni dokument.
V kolikor je vozilo ukradeno, je potrebno predložiti dokazilo o prijavi kraje vozila pri pristojni policijski postaji, razen če je to razvidno iz računalniške evidence.
Če je vozilo uničeno in ne bo več registrirano, je nujno potrebno predložiti tudi potrdilo o uničenju vozila za izrabljeno vozilo po predpisih o varstvu okolja.
Ob odjavi vozila iz prometa je potrebno podati tudi izjavo o lokaciji vozila.

4. Sprememba lastništva vozila, prodaja vozila
Natisni

Ob prodaji oziroma nakupu rabljenega vozila je potrebno predložiti  dokazilo o lastništvu (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, menjalna pogodba, sklep o dedovanju …).
Ob prepisu vozila morata biti prisotna tako prodajalec kot kupec zaradi preverjanja identitet. V kolikor želi novi kupec prepisati vozilo nase, mora pred postopkom imeti sklenjeno zavarovanje, v nasprotnem primeru je potrebno vrniti registrske tablice, ki se mu lahko deponirajo 15 dni od datuma odjave. KUPOPRODAJNO POGODBO LAHKO DOBITE NA VSEH NAŠIH ENOTAH, PRAV TAKO BOMO ZA VAS SKLENILI AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE.
V kolikor prodajalec ali novi lastnik ob samem prepisu in registraciji ne more biti prisoten, lahko za ta postopek pooblasti drugo osebo, vendar mora biti pooblastilo overjeno pri notarju ali na upravni enoti.
Pooblastilo

5. Sprememba priimka, prebivališča
Natisni

Po zakonu o upravnem postopku mora stranka vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju, sporočiti v petnajstih dneh in pridobiti novo prometno dovoljenje.

6. Kako naj opravimo registracijo vozila po pokojniku?
Natisni

Na podlagi smrtovnice lahko dediči po pokojniku podaljšajo prometno dovoljenje do pravnomočnega sklepa o dedovanju. Dediči, ki so navedeni na smrtovnici, soglasno določijo uporabnika vozila, na katerega se bo vozilo registriralo. Lastnik v evidenci registriranih vozil do pravnomočnega sklepa o dedovanju ostane pokojnik. Vsako leto je ob registraciji potrebna nova smrtovnica in ponovno soglasje vseh dedičev. V kolikor je sklep o dedovanju že pravnomočen, dedič s sklepom in novim avtomobilskim zavarovanjem vozilo prepiše nase.

7. Ali je lahko mladoleten otrok lastnik osebnega avtomobila?
Natisni

Otrok oziroma mladoletna oseba je lahko lastnik vozila (avto, motor), vendar morajo straši oziroma skrbniki do dopolnjenega osemnajstega leta starosti biti prisotni ob prvi registraciji in nato ob vseh podaljšanjih do polnoletnosti. V kolikor bi želeli vozilo pred otrokovo polnoletnostjo prodati, lahko to storite le s privolitvijo centra za socialno delo.

8. Kdo je oproščen plačila letne dajatve za uporabo cest in kakšno vozilo pride v poštev?
Natisni

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm, osebna vozila z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalida na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz:

– oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost;
– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in
– otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.

9. Ali imamo kot velika družina ( 4 otroci ali več) kakšen popust pri letni dajatvi za uporabo cest?
Natisni

Kot velika družina ste oproščeni plačila v višini 50 % polnega zneska samo za en osebni avtomobil, ki je v lasti družine s štirimi ali z več otroki. Znižanje je možno urediti takoj, če nam priložite katerega od naslednjih dokazil: 

- originalno potrdilo o skupnem gospodinjstvu, v katerem so poleg staršev navedeni njuni še najmanj štirje otroci v starosti do 18 let. Relacija do nosilca gospodinjstva je razvidna iz statusa osebe. V kolikor je otrok glede na podatek iz potrdila starejši od 18 let, mora stranka status otroka dokazati z izpolnjevanjem pogojev iz 70. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih;
- originalno odločbo o dodatku za veliko družino s štirimi ali več otroki, iz katere so razvidni osebni podatki članov družine;
- originalno odločbo o priznanju pravice do otroškega dodatka, iz katere so razvidni osebni podatki lastnika vozila ter da je član družine z najmanj štirimi otroki.

10. Ali potrebujem za vožnjo tujega motornega vozila v tujini od lastnika vozila pooblastilo za vožnjo?
Natisni

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, ki ni njegova last. Služi kot dokaz, da ne gre za krajo vozila ali nedovoljeno trgovino z vozili. Dokument priporočamo za vožnjo v državah članicah EU in tudi v ostalih evropskih državah. Še zlasti ga priporočamo za države, kot so Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, saj se v omenjenih državah lastništvo vozila pogosto preverja pri prestopu mej in pri kontrolah znotraj posamezne države ter velja le skupaj z veljavnim prometnim dovoljenjem za vozilo.

11. Katere dokumente moram imeti s seboj, ko upravljam vozilo?
Natisni

Pri sebi imejte veljavno prometno dovoljenje, zavarovalno polico oz. potrdilo o zavarovanju, potrdilo o skladnosti vozila. Priporočamo tudi, da imate s seboj zeleno karto ter številko asistenčnega centra v primeru, ko potrebujete pomoč na cesti.

12. Ali obstaja kakšna možnost, da sam naredim vpogled v vozilo, kjer bi lahko preveril, koliko lastnikov je bilo na vozilu?
Natisni

https://e-uprava.gov.si/javne-evidence/motorna-vozila.html

13. Kje lahko pred nakupom preverim, ali je na vozilu kakšna omejitev?
Natisni

https://www.ajpes.si/rzpp/default.asp?iskanje=P&id_objekta=7

14. Periodika izvajanja tehničnih pregledov
Natisni

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/113309

15. Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu
Natisni

http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/letna_dajatev_za_uporabo_vozil_v_cestnem_prometu/

Če v naboru vprašanj ne najdete svojega, nam pišite ali nas pokličite, z veseljem vam bomo pomagali.