Pravila nagradne igre »VOZIMO Z AVTO KRKO 2016« (v nadaljevanju: Pravila)

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre
  Organizator nagradne igre z nazivom »VOZIMO Z AVTO KRKO 2016« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Avto Krka d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana, ID-št. za DDV: SI66321867, matična številka: 1126199000 (v nadaljevanju: organizator), v sodelovanju z ostalimi podjetji »Avto Krka«[1].
 2. Namen nagradne igre
  Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Tehnični pregledi Avto Krka«.
 3. Udeleženec nagradne igre

  Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Udeleženec nagradne igre (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki odda pravilno izpolnjeno vstopnico za nagradno igro (v nadaljevanju: vstopnica) v eni izmed enot organizatorja po Sloveniji ali jo pošlje po pošti na sedež organizatorja.

  V nagradni igri ne morejo sodelovati pri organizatorju zaposlene osebe in njihovi družinski člani (sorodniki do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonec ali za oseba v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala).

  V nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre.

 4. Način sodelovanja v nagradni igri, zbiranje kuponov in potek nagradne igre
  Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je v celoti in pravilno (s pravilnimi in resničnimi podatki) izpolnjena in podpisana vstopnica, ki jo udeleženec dobi v eni izmed poslovnih enot organizatorja, na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si ali na organizatorjevi Facebook strani. Pravilno izpolnjena vstopnica je tista, ki ima izpolnjena vsa polja (ime, priimek, rojstni datum, naslov, pošta, telefon, GSM, e-pošta …), je na njej naveden datum in vsebuje lastnoročni podpis udeleženca. Tako izpolnjeno vstopnico udeleženec posreduje organizatorju po pošti ali jo odda osebno na katerikoli enoti organizatorja.

  Nakup kateregakoli izdelka ali storitve pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen s temi Pravili, da se z njimi strinja in da jih v celoti sprejema.

 5. Čas trajanja nagradne igre

  Nagradna igra se začne 11. 11. 2016. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od vključno 11. 11. 2016 (začetek nagradne igre ob 00:00:01) do vključno 30. 04. 2017 (zaključek nagradne igre ob 23:59:99).V okviru nagradne igre bo izvedenih trinajst (6) mesečnih žrebanj, kot to izhaja iz 8. člena Pravil. Organizator bo pri vsakem mesečnem žrebanju, ki bo potekalo v tekočem mesecu za pretekli mesec, upošteval vse do tedaj prispele prijave, ki bodo prejete do 23:59:99 ure zadnjega dne, ki se še všteva k določenemu žrebanju.

  Čas trajanja nagradne igre se bo po potrebi podaljšal, po potrebi se bodo dodala dodatna oz. nova nagradna žrebanja in dodatne nagrade v nagradni sklad. V tem primeru se bodo Pravila dopolnila in pravočasno objavila na ustreznih javnih spletnih mestih (organizatorjeva Facebook stran, spletna stran organizatorja ali na drug primeren način).

 6. Nagrajenec

  Nagrajenec je tisti udeleženec, ki je bil izžreban v skladu s Pravili in na podlagi pravilno izpolnjene in oddane vstopnice v nagradno igro (v nadaljevanju nagrajenec).

 7. Nagradni sklad
  Nagradni sklad obsega:

  • 12x glavna nagrada – vrednostni bon za »komplet zimskih pnevmatik«, vsak bon v vrednosti 250,00 EUR (vseh dvanajst bonov ima skupno vrednost 3.000,00 EUR), ki jih prispeva podjetje BARTOG d.o.o., Obrtniška ul. 18, 8210 Trebnje (v nadaljevanju dobavitelj);
  • 60x promocijska majica Avto Krka;
  • 60x promocijski odsevnik Avto Krka;
  • 60x promocijska kapa Avto Krka;
  • 120x promocijski trak za ključe Avto Krka;

  Za potrebe prve alineje prvega odstavka 6. člena teh pogojev se šteje, da nagrada »komplet zimskih pnevmatik« pomeni komplet štirih (4ih) zimskih pnevmatik v skupni vrednosti 250,00 EUR, ki jih nagrajenec prevzame pri dobavitelju.

  Vrednost nagrade je mogoče izkoristiti zgolj in samo za nakup zimskih pnevmatik iz ponudbe dobavitelja in ne velja za druge produkte oz. storitve, ki jih ima dobavitelj v svoji ponudbi.

  V kolikor se nagrajenec odloči za izbiro pnevmatik, katerih skupna prodajna vrednost je višja od 250,00 EUR, sam doplača razliko v ceni. V kolikor pa se nagrajenec odloči za izbiro pnevmatik, katerih skupna prodajna vrednost je nižja od 250,00 EUR, se razlika v denarju ali drugih materialih in produktih na izplačuje oz. izroča.

  Koriščenje oziroma unovčenje nagrade »komplet zimskih pnevmatik« je mogoče do vključno 31. 10. 2017. Po tem datumu unovčenje nagrade pri dobavitelju ni več mogoče.

  Vse komplete zimskih pnevmatik bo mogoče prevzeti pri dobavitelju po obvestitvi nagrajenca s strani organizatorja in na način, kot je določeno s temi Pravili oz. kot bo dogovorjeno naknadno z dobaviteljem te nagrade.

  Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati izplačila njihove denarne protivrednosti. Udeleženec je lahko nagrajen le enkrat tekom trajanja te nagradne igre. Nagrada ni prenosljiva na 3. osebe.

 8. Pristojnosti komisije
  Komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja, ima sledeče pristojnosti:

  • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi Pravili,
  • ukrepanje v primeru suma, da je udeleženec pridobival kupone z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili,
  • izvedba mesečnih žrebanj nagrad.

  V kolikor komisija določenega udeleženca sumi nespoštovanja teh Pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem ima možnost pojasniti, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Udeleženec se mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji nesporno dokazati, da je spoštoval in upošteval določbe Pravil. V kolikor udeleženec tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

  Komisija ima pravico, da od udeleženca zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor udeleženec tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

  Vsa komunikacija z udeležencem se izvaja preko klasičnega oziroma e-poštnega naslova, s katerima je udeleženec sodeloval. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do udeleženca. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 9. Žrebanje
  Žrebanja nagrajencev izvede komisija v prostorih uprave organizatorja, na naslovu Valvasorjeva ulica 37, 8250 Brežice in o žrebanju vodi zapisnik.

  Žrebanja nagrad bodo potekala mesečno, za vse vstopnice prejete do vključno zadnjega dne preteklega meseca, po naslednjem vrstnem redu:

  • 1. žrebanje – dne 08. 12. 2016, za vse vstopnice, prejete do vključno 30. 11. 2016 (nagrade – 2x komplet zimskih pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o., vsak komplet v vrednosti 250,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 2. žrebanje – dne 06. 01. 2017, za vse vstopnice, prejete do vključno 31. 12. 2016 (nagrade – 2x komplet zimskih pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o., vsak komplet v vrednosti 250,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 3. žrebanje – dne 03. 02. 2017, za vse vstopnice, prejete do vključno 31. 01. 2017 (nagrade – 2x komplet zimskih pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o., vsak komplet v vrednosti 250,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 4. žrebanje – dne 03. 03. 2017, za vse vstopnice, prejete do vključno 28. 02. 2017 (nagrade – 2x komplet zimskih pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o., vsak komplet v vrednosti 250,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 5. žrebanje – dne 07. 04. 2017, za vse vstopnice, prejete do vključno 31. 03. 2017 (nagrade – 2x komplet zimskih pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o., vsak komplet v vrednosti 250,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 6. žrebanje – dne 05. 05. 2017, za vse vstopnice, prejete do vključno 30. 04. 2017 (nagrade – 2x komplet zimskih pnevmatik dobavitelja Bartog d.o.o., vsak komplet v vrednosti 250,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);

  Žrebanje nagrajencev bo izvršeno iz e-bobna, iz celotne množice vstopnic, ki ga izvede računalniški sistem.

 10. Objava in obveščanje nagrajencev

  Nagrajenec bo objavljen z imenom in priimkom ter s krajem bivanja na spletni strani nagradne igre, na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si, na organizatorjevi Facebook strani ali na drug primeren način, najkasneje 10 dni od izžrebanja nagrajencev. Nagrajenca bo organizator obvestil tudi pisno na domač naslov, s klicem na telefonsko številko, preko e-pošte ali na drug primeren način, na osnovi osebnih podatkov, ki jih je nagrajenec navedel na vstopnici ali e-vstopnici.

  V kolikor je bil za nagrado izžreban udeleženec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade ali organizator pri udeležencu zazna nepravilnosti pri sodelovanju v nagradni igri, se izvede ponovni žreb novega nagrajenca za to nagrado.

  Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev ni mogoča.

 11. Prevzem nagrade
  Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi Pravili in da je sodeloval v nagradni igri v skladu s temi Pravili.

  Organizator nagradne igre obvesti nagrajence najprej telefonsko, nato pa se promocijske nagrade nagrajencem pošljejo po pošti, nagrajencem prejemnikom glavnih nagrad pa se po pošti pošlje obvestilo o izžrebanosti skupaj z vrednostnim bonom, na podlagi katerega lahko nagrajenec prevzame glavno nagrado pri dobavitelju.

  Vsi nagrajenci lahko glavne nagrade prevzamejo pri dobavitelju najkasneje v roku enega (1) leta od pričetka nagradne igre, t.j. najkasneje do 31.10.2017.

  V kolikor organizator nagradne igre ne razpolaga z vsemi potrebnimi osebnimi podatki nagrajenca, le tega z dopisom iz drugega odstavka tega člena obenem pozove, da mu jih sporoči. Nagrajenec je dolžan v tem primeru organizatorju posredovati zahtevane osebne podatke v roku 7 dni po prejemu obvestila.

  Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev za prevzem nagrade, določenih s temi Pravili ali
  • nagrajenec prevzem nagrade odkloni ali
  • se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi Pravili ali
  • nagrajenec organizatorju ne posreduje potrebnih podatkov v roku ali
  • nagrajenec ne prevzame nagrade v roku, določenem v 3. odst. tega člena.

  V zgoraj navedenih primerih sta organizator in dobavitelj v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti po teh Pravilih.

 12. Izključitev odgovornosti
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utegnili utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.
 13. Varovanje osebnih podatkov
  Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v postopku te nagradne igre so varovani z določili teh Pravil, s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

  Udeleženci izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru sodelovanja v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja, obveščanje o poteku registracije vozila).

  Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti z obvestilom, ki ga posreduje na naslov Avto Krka d.o.o, Cankarjeva 16, 1000 Ljubljana, na e-poštni naslov info@avtokrka.si ali na drug primeren način. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. S tem ko udeleženec prekliče soglasje za uporabo osebnih podatkov izgubi pravico do udeležbe pri žrebanju.

  Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v vseh vrstah sredstev javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade ter promocije organizatorja.

 14. Dostop do pravil nagradne igre
  Trenutno veljavna Pravila nagradne igre so objavljena ter dostopna na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si.

  V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav organizatorja, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

  Avtentično tolmačenje teh Pravil določa izključno organizator.

 15. Končne določbe
  Organizator ne bo upošteval zapoznelih, nepopolno ali napačno izpolnjenih vstopnic. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

  Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo organizator udeležence obvestil z objavo novih pravil na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si, na organizatorjevi Facebook strani ali na drug primeren način. Nadaljevanje sodelovanja udeležencev v nagradni igri po objavi novih Pravil pravil se šteje za strinjanje udeležencev s temi spremembami in za sprejem novih pravil.

  Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

  Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejema, t.j. z dnem 18. 10. 2016 in nadomestijo morebitno predhodno verzijo splošnih pogojev.

Organizator: Avto Krka d.o.o.

[1] »Avto Krka« se za potrebe teh splošnih pogojev sestoji iz podjetij: Avto Krka d.o.o., Avto Krka AJD d.o.o., Avto Krka CE d.o.o., Avto Krka GR d.o.o., Avto Krka ID d.o.o., Avto Krka KK d.o.o., Avto Krka LE d.o.o., Avto Krka MB d.o.o., Avto Krka MS d.o.o., Avto Krka NG d.o.o., Avto Krka NM d.o.o., Avto Krka PO d.o.o., Avto Krka POM d.o.o., Avto Krka SE d.o.o., Avto Krka TO d.o.o., Avto Krka TP d.o.o., Avto Krka VI d.o.o., Avtocenter AŠ d.o.o., A center d.o.o., C center d.o.o., Avto Celje tehnični pregledi d.o.o.

Na vrh