Pravila nagradne igre »VOZIMO Z AVTO KRKO 2015« (v nadaljevanju: Pravila)

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre
  Organizator nagradne igre z nazivom »VOZIMO Z AVTO KRKO 2015« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Avto Krka d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana, ID-št. za DDV: SI66321867, matična številka: 1126199000 (v nadaljevanju: organizator), v sodelovanju z ostalimi podjetji »Avto Krka«[1].
 2. Namen nagradne igre
  Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Tehnični pregledi Avto Krka«.
 3. Udeleženec nagradne igre

  Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Udeleženec nagradne igre (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki odda pravilno izpolnjeno vstopnico za nagradno igro (v nadaljevanju: vstopnica) v eni izmed enot organizatorja po Sloveniji ali jo pošlje po pošti na sedež organizatorja.

  V nagradni igri ne morejo sodelovati pri organizatorju zaposlene osebe in njihovi družinski člani (sorodniki do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonec ali za oseba v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala).

  V nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre.

 4. Način sodelovanja v nagradni igri, zbiranje kuponov in potek nagradne igre
  Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je v celoti in pravilno (s pravilnimi in resničnimi podatki) izpolnjena in podpisana vstopnica, ki jo udeleženec dobi v eni izmed poslovnih enot organizatorja, na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si ali na organizatorjevi Facebook strani. Pravilno izpolnjena vstopnica je tista, ki ima izpolnjena vsa polja (ime, priimek, rojstni datum, naslov, pošta, telefon, GSM, e-pošta …), je na njej naveden datum in vsebuje lastnoročni podpis udeleženca. Tako izpolnjeno vstopnico udeleženec posreduje organizatorju po pošti ali osebno na katerikoli enoti organizatorja.

  Nakup kateregakoli izdelka ali storitve pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen s temi Pravili, da se z njimi strinja in da jih v celoti sprejema.

 5. Čas trajanja nagradne igre

  Nagradna igra se začne 01. 02. 2015. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od vključno 01. 02. 2015 (začetek nagradne igre) do vključno 15. 03. 2016 (zaključek nagradne igre). V okviru nagradne igre bo izvedenih trinajst (13) mesečnih žrebanj, kot to izhaja iz 8. člena Pravil. Organizator bo pri vsakem mesečnem žrebanju, ki bo potekalo v tekočem mesecu za pretekli mesec, upošteval vse do tedaj prispele prijave, ki bodo prejete do 23:59:59 ure zadnjega dne, ki se še všteva k določenemu žrebanju.

  Čas trajanja nagradne igre se bo po potrebi podaljšal, po potrebi se bodo dodala dodatna oz. nova nagradna žrebanja in dodatne nagrade v nagradni sklad. V tem primeru se bodo Pravila dopolnila in pravočasno objavila na ustreznih javnih spletnih mestih (organizatorjeva Facebook stran, spletna stran organizatorja ali na drug primeren način).

 6. Nagradni sklad
  Nagradni sklad obsega:

  • 8x komplet letnih pnevmatik v skupni vrednosti 3.200,00 EUR (osem kompletov letnih pnevmatik, vsak komplet se sestoji iz štirih pnevmatik, vsak komplet je vreden 400,00 EUR), ki jih prispeva podjetje ADEL d.o.o. Stegne 31, 1000 Ljubljana;
  • 12x vrednostni bon za nakup zimskih pnevmatik Sebring v trgovinah Adel v skupni vrednosti 3.000,00 EUR (vsak bon v vrednosti 250,00 EUR), ki jih prispeva podjetje ADEL d.o.o. Stegne 31, 1000 Ljubljana;
  • 9x »All inclusive« 4-dnevne počitnice za vso družino v Hotelu Zagreb v kraju Karlobag na Hrvaškem;
  • 130x promocijska majica Avto Krka;
  • 130x promocijski odsevnik Avto Krka;
  • 130x promocijska kapa Avto Krka;
  • 260x promocijski trak za ključe Avto Krka;

  Vse komplete pnevmatik bo mogoče prevzeti pri podjetju Adel d.o.o., po predhodnem dogovoru in na način, kot bo dogovorjen naknadno z dobaviteljem te nagrade.

  Za potrebe druge alineje prvega odstavka 6. člena teh pogojev se šteje:
  da nagradni paket »All inclusive« 4-dnevne počitnice vključuje tri nočitve po načelu all inclusive;
  da se za družino po teh pogojih šteje zakonski ali izvenzakonski par ter do največ trije otroci do dopolnjenega 16 leta starosti. V kolikor je izžrebanec oseba, ki živi v gospodinjstvu sama, ima pravico v koriščenje paketa vključiti še eno odraslo osebo.

  Nagrado »All inclusive« 4-dnevne počitnice je mogoče izkoristiti v predsezonskih oz posezonskih terminih in sicer v obdobju od 01.09. do 11.10.2015, od 10.04. do 20.06.2016 ter od 01.09. do 11.10.2016. V kolikor želi nagrajenec nagrado koristiti v času sezone (t.j. od 21.06. do 31.08.2015 ter 21.06. do 31.08.2016), mora rezervirati minimalno 6x nočitev (polpenzion ali All inclusive) kar pomeni, da mora nagrajenec doplačati razliko med vrednostjo podarjenega All inclusive bivanja in vrednostjo 6 dnevnega paketa.

  Rezervacija prostih terminov in koriščenje nagradnega paketa »All inclusive« 4-dnevne počitnice dogovori nagrajenec neposredno z marketinško službo Avto Krka po prejemu uradnega obvestila o nagradi. Koriščenje nagradnega paketa »All inclusive« 4-dnevne počitnice je mogoče do vključno 11.10.2016.

  Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati izplačila njihove denarne protivrednosti. Udeleženec je lahko nagrajen le enkrat tekom trajanja te nagradne igre.

 7. Pristojnosti komisije
  Komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja, ima sledeče pristojnosti:

  • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajenca, v skladu s temi Pravili,
  • ukrepanje v primeru suma, da je udeleženec pridobival kupone z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili,
  • izvedba mesečnih žrebanj nagrad.

  V kolikor komisija določenega udeleženca sumi nespoštovanja teh Pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Udeleženec mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane kupone pridobil z natančnim upoštevanjem teh Pravil. V kolikor udeleženec tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

  Komisija ima pravico, da od udeleženca zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor udeleženec tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

  Vsa komunikacija z udeležencem se izvaja preko klasičnega oziroma e-poštnega naslova, s katerima je udeleženec sodeloval. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do udeleženca. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 8. Žrebanje in obveščanje nagrajenca
  Žrebanja nagrajencev izvede komisija v prostorih uprave organizatorja, na naslovu Valvasorjeva ulica 37, 8250 Brežice in o žrebanju vodi zapisnik.

  Žrebanja nagrad bodo potekala mesečno, za vse vstopnice prejete do vključno zadnjega dne preteklega meseca, po naslednjem vrstnem redu:

  • 1. žrebanje – dne 09. 03. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 28. 02. 2015 (nagrade – 2x komplet letnih gum dobavitelja Adel d.o.o., vsak komplet v vrednosti 400,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 2. žrebanje – dne 09. 04. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 31. 03. 2015 (nagrade – 2x komplet letnih gum dobavitelja Adel d.o.o., vsak komplet v vrednosti 400,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 3. žrebanje – dne 08. 05. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 30. 04. 2015 (nagrade – 2x komplet letnih gum dobavitelja Adel d.o.o., vsak komplet v vrednosti 400,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 4. žrebanje – dne 08. 06. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 31. 05. 2015 (nagrade – 2x komplet letnih gum dobavitelja Adel d.o.o., vsak komplet v vrednosti 400,00 EUR, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 5. žrebanje – dne 08. 07. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 30. 06. 2015 (nagrade – 3x »All inclusive« 4-dnevne počitnice za vso družino v Hotelu Zagreb v kraju Karlobag na Hrvaškem, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 6. žrebanje – dne 07.08. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 31. 07. 2015 (nagrade – 3x »All inclusive« 4-dnevne počitnice za vso družino v Hotelu Zagreb v kraju Karlobag na Hrvaškem, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 7. žrebanje – dne 09. 09. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 31. 08. 2015 (nagrade – 3x »All inclusive« 4-dnevne počitnice za vso družino v Hotelu Zagreb v kraju Karlobag na Hrvaškem, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 8. žrebanje – dne 16. 10. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 15. 10. 2015 (nagrade – 2x bon v vrednosti 250 € za nakup zimskih pnevmatik Sebring v trgovinah Adel, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 9. žrebanje – dne 16. 11. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 15. 11. 2015 (nagrade – 2x bon v vrednosti 250 € za nakup zimskih pnevmatik Sebring v trgovinah Adel, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 10. žrebanje – dne 16. 12. 2015, za vse vstopnice, prejete do vključno 15. 12. 2015 (nagrade – 2x bon v vrednosti 250 € za nakup zimskih pnevmatik Sebring v trgovinah Adel, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 11. žrebanje – dne 18. 01. 2016, za vse vstopnice, prejete do vključno 15. 01. 2016 (nagrade – 2x bon v vrednosti 250 € za nakup zimskih pnevmatik Sebring v trgovinah Adel, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 12. žrebanje – dne 16. 02. 2016, za vse vstopnice, prejete do vključno 15. 02. 2016 (nagrade – 2x bon v vrednosti 250 € za nakup zimskih pnevmatik Sebring v trgovinah Adel, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe);
  • 13. žrebanje – dne 16. 03. 2016, za vse vstopnice, prejete do vključno 15. 03. 2016 (nagrade – 2x bon v vrednosti 250 € za nakup zimskih pnevmatik Sebring v trgovinah Adel, 10x majica, 10x odsevnik, 10x kapa, 20x trak za ključe).

  Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice vstopnic naključno izvedel računalniški sistem.

  V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec.

  Nagrajenec bo objavljen z imenom in priimkom ter s krajem bivanja na spletni strani nagradne igre, na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si, na organizatorjevi Facebook strani ali na drug primeren način, najkasneje 10 dni od izžrebanja nagrajencev. Nagrajenca bo organizator obvestil tudi pisno preko domačega naslova, s klicem na telefonsko številko, preko e-pošte ali na drug primeren način, na osnovi osebnih podatkov, ki jih je nagrajenec navedel na vstopnici ali e-vstopnici.

  V kolikor je bil za nagrado izžreban udeleženec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade ali organizator pri udeležencu zazna nepravilnosti pri sodelovanju v nagradni igri, se izvede ponovni žreb novega nagrajenca za to nagrado.

  Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev ni mogoča.

 9. Prevzem nagrade
  Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi Pravili in da je sodeloval v nagradni igri v skladu s temi Pravili.

  Za prevzem nagrade mora nagrajenec organizatorju najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade posredovati svoje naslednje podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko.

  Z nagrajencem se bo organizator dogovoril za datum osebnega prevzema nagrade na dogovorjeni lokaciji organizatorja oz na lokaciji dobavitelja.

  Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev za prevzem nagrade, določenih s temi Pravili ali
  • nagrajenec prevzem nagrade odkloni ali
  • se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi Pravili ali
  • nagrajenec organizatorju ne posreduje potrebnih podatkov v roku ali
  • nagrajenec ne prevzame nagrade v roku 7-ih dni od datuma osebnega prevzema nagrade.

  V tem primeru je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po teh Pravilih.

  Akontacijo dohodnine za nagrado plača nagrajenec, skladno s predpisi.

 10. Izključitev odgovornosti
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utegnili utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.
 11. Varovanje osebnih podatkov
  Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev, so varovani v skladu s tem členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

  Udeleženci izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru sodelovanja v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja, obveščanje o poteku registracije vozila).

  Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti z obvestilom, ki ga posreduje na naslov Avto Krka d.o.o, Cankarjeva 16, 1000 Ljubljana, na e-poštni naslov info@avtokrka.si ali na drug primeren način. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

  Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v vseh vrstah sredstev javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade ter promocije organizatorja.

 12. Dostop do pravil nagradne igre
  Pravila nagradne igre so objavljena na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

  V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav organizatorja, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

  Avtentično tolmačenje teh Pravil določa izključno organizator.

 13. Končne določbe
  Organizator ne bo upošteval zapoznelih, nepopolno ali napačno izpolnjenih vstopnic. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

  Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo organizator udeležence obvestil z objavo novih pravil na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si, na organizatorjevi Facebook strani ali na drug primeren način. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi novih Pravil pravil se šteje za strinjanje s spremembami in za sprejem novih pravil.

  Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

  Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejema, t.j. 12. 08. 2015 in nadomestijo predhodno verzijo splošnih pogojev.

Organizator: Avto Krka d.o.o.

[1] »Avto Krka« se za potrebe teh splošnih pogojev sestoji iz podjetij: Avto Krka d.o.o., Avto Krka NM d.o.o., Avto Krka NG d.o.o., Avto Krka KK d.o.o., Avto Krka PO d.o.o., Avto Krka ID d.o.o., Avto Krka TO d.o.o., Avto Krka VI d.o.o., Avto Krka CE d.o.o., Avto Krka MB d.o.o., Avto Krka LE d.o.o., Avto Krka POM d.o.o., Avto Krka TP d.o.o., Avto Krka AJD d.o.o., Avto Krka SE d.o.o., Avto Krka GR d.o.o.

Na vrh