Pravila nagradne igre »POLETNA OSVEŽITEV Z AVTO KRKO V TERMAH TUHELJ« (v nadaljevanju: Pravila)

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre
  ha
  Organizator nagradne igre z nazivom »POLETNA OSVEŽITEV Z AVTO KRKO V TERMAH TUHELJ« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Avto Krka d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana, ID-št. za DDV: SI66321867, matična številka: 1126199000 (v nadaljevanju: organizator), v sodelovanju z ostalimi podjetji »Avto Krka«[1].
 2. Namen nagradne igre
  Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Tehnični pregledi Avto Krka«.
 3. Udeleženec nagradne igre

  Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Udeleženec nagradne igre (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki odda pravilno izpolnjeno vstopnico za nagradno igro (v nadaljevanju: vstopnica) v eni izmed enot organizatorja po Sloveniji ali jo pošlje po pošti na sedež organizatorja.

  V nagradni igri ne morejo sodelovati pri organizatorju zaposlene osebe in njihovi družinski člani (sorodniki do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonec ali za oseba v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala).

  V nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre.

 4. Način sodelovanja v nagradni igri, zbiranje kuponov in potek nagradne igre
  Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je v celoti in pravilno (s pravilnimi in resničnimi podatki) izpolnjena in podpisana vstopnica, ki jo udeleženec dobi v eni izmed poslovnih enot organizatorja, na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si ali na organizatorjevi Facebook strani. Pravilno izpolnjena vstopnica je tista, ki ima izpolnjena vsa polja (ime, priimek, rojstni datum, naslov, pošta, telefon, GSM, e-pošta …), je na njej naveden datum in vsebuje lastnoročni podpis udeleženca. Tako izpolnjeno vstopnico udeleženec posreduje organizatorju po pošti ali osebno na katerikoli enoti organizatorja.

  Nakup kateregakoli izdelka ali storitve pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen s temi Pravili, da se z njimi strinja in da jih v celoti sprejema.

 5. Čas trajanja nagradne igre

  Nagradna igra se začne 01. 08. 2016. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od vključno 01. 08. 2016 (začetek nagradne igre) do vključno 10. 11. 2016 (zaključek nagradne igre).V okviru nagradne igre bodo izvedena tri (3) mesečna žrebanja, kot to izhaja iz 8. člena Pravil. Organizator bo pri vsakem mesečnem žrebanju, ki bo potekalo v tekočem mesecu za pretekli mesec, upošteval vse do tedaj prispele prijave, ki bodo prejete do 23:59:59 ure zadnjega dne, ki se še všteva k določenemu žrebanju

  Čas trajanja nagradne igre se bo po potrebi podaljšal, po potrebi se bodo dodala dodatna oz. nova nagradna žrebanja in dodatne nagrade v nagradni sklad. V tem primeru se bodo Pravila dopolnila in pravočasno objavila na ustreznih javnih spletnih mestih (npr. organizatorjeva Facebook stran, spletna stran organizatorja ali na drug primeren način).

 6. Nagradni sklad
  Celoten nagradni sklad obsega:

  • 3x darilni bon za vikend paket za Terme Tuhelj za celotno družino, ki ga nagrajenec lahko unovči po prevzemu darilnega bona, v skladu s temi Pravili in po predhodnem dogovoru z booking službo Term Tuhelj;
   3x darilni bon za enodnevno družinsko savnanje in kopanje v Termah Tuhelj, ki ga nagrajenec lahko unovči po prevzemu darilnega bona, v skladu s temi Pravili;
  • 30x promocijska majica Avto Krka;
  • 30x promocijski odsevnik Avto Krka;
  • 30x promocijska kapa Avto Krka;
  • 60x promocijski trak za ključe Avto Krka;

  Vse darilne bone in praktične nagrade bo organizator podelil nagrajencem bodisi osebno, bodisi preko priporočene pošte ali na drug primeren način.

  Darilne bone za vikend paket v Termah Tuhelj za celotno družino in darilne bone za družinsko savnanje in kopanje v Termah Tuhelj izda za potrebe te nagradne igre podjetje Terme Tuhelj d.o.o., Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice, Rep. Hrvaška, nagrajencem pa jih podeli organizator.

  Pred koriščenjem darilnega bona »Vikend paket za Terme Tuhelj za celotno družino« je potrebno izvesti dogovoriti rezervacijo želenega termina preko kontaktnih podatkov izvajalca pakete, t.j. podjetja Terme Tuhelj d.o.o. (npr. preko e-pošte na naslov rezervacije@terme-tuhelj.hr, recepcije hotel na tel. št. +385 (0) 49 203 000 oz. na drug primeren način).

  Za potrebe te nagradne igre Pravila definirajo sledeče pojme:
  Beseda »družina«, v navezavi na darilne bone za vikend paket za celotno družino in bone za enodnevno družinsko savnanje, v konkretnem primeru pomeni moža in ženo z mladoletnimi otroci in ali posvojenci oz. brez njih, ali pa izvenzakonska partnerja z mladoletnimi otroci in ali posvojenci oz. brez njih. V obeh primerih morajo biti vse osebe prijavljene na istem naslovu in vključene v isto gospodinjstvo.
  Besedna zveza »vikend paket« vključuje prihod in prijava nagrajenca z družino v petek popoldne, 2x nočitev, odjava v nedeljo dopoldan, paket vključuje tudi polpenzion in kopanje.

  Nobene od nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti. Udeleženec, ki je izžreban ter tako postane nagrajenec, je lahko nagrajen le enkrat tekom trajanja te nagradne igre.

 7. Pristojnosti komisije
  Komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja, ima sledeče pristojnosti:

  • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajenca, v skladu s temi Pravili,
  • ukrepanje v primeru suma, da je udeleženec pridobival kupone z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili,
  • izvedba mesečnih žrebanj nagrad.

  V kolikor komisija določenega udeleženca sumi nespoštovanja teh Pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Udeleženec mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane kupone pridobil z natančnim upoštevanjem teh Pravil. V kolikor udeleženec tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

  Komisija ima pravico, da od udeleženca zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor udeleženec tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

  Vsa komunikacija z udeležencem se izvaja preko klasičnega oziroma e-poštnega naslova, s katerima je udeleženec sodeloval. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do udeleženca. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 8. Žrebanje in obveščanje nagrajenca
  Žrebanja nagrajencev izvede komisija v prostorih uprave organizatorja, na naslovu Valvasorjeva ulica 37, 8250 Brežice in o žrebanju vodi zapisnik.

  Žrebanja nagrad bodo potekala mesečno, za vse vstopnice prejete od začetka nagradne igre do vključno datuma, ki je naveden za vsako posamezno žrebanje, v skladu z naslednjim razporedom žrebanj:

  • 1. žrebanje – dne 05. 09. 2016, za vse vstopnice prejete od začetka nagradne igre do vključno 31. 08. 2016 (nagrade – 1x darilni bon za vikend paket za Terme Tuhelj za celotno družino in 1x darilni bon za enodnevno družinsko savnanje in kopanje v Termah Tuhelj, 10x majica Avto Krka, 10x odsevnik Avto Krka, 10x kapa Avto Krka, 20x trak za ključe Avto Krka);
  • 2. žrebanje – dne 03. 10. 2016, za vse vstopnice prejete od začetka nagradne igre do vključno 30. 09. 2016 (nagrade – 1x darilni bon za vikend paket za Terme Tuhelj za celotno družino in 1x darilni bon za enodnevno družinsko savnanje in kopanje v Termah Tuhelj, 10x majica Avto Krka, 10x odsevnik Avto Krka, 10x kapa Avto Krka, 20x trak za ključe Avto Krka);
  • 3. žrebanje – dne 11. 11. 2016, za vse vstopnice prejete od začetka nagradne igre do vključno 10. 11. 2016 (nagrade – 1x darilni bon za vikend paket za Terme Tuhelj za celotno družino in 1x darilni bon za enodnevno družinsko savnanje in kopanje v Termah Tuhelj, 10x majica Avto Krka, 10x odsevnik Avto Krka, 10x kapa Avto Krka, 20x trak za ključe Avto Krka);

  Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice vstopnic naključno izvedel računalniški sistem. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec.

  Nagrajenec bo objavljen z imenom in priimkom ter s krajem bivanja na spletni strani nagradne igre, na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si, na organizatorjevi Facebook strani ali na drug primeren način, najkasneje 10 dni od izžrebanja nagrajencev. Nagrajenca lahko organizator obvesti tudi pisno preko domačega naslova, s klicem na telefonsko številko, preko e-pošte ali na drug primeren način, na osnovi osebnih podatkov, ki jih je nagrajenec navedel na vstopnici ali e-vstopnici.

  V kolikor je bil za nagrado izžreban udeleženec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade ali organizator pri udeležencu zazna nepravilnosti pri sodelovanju v nagradni igri, se izvede ponovni žreb novega nagrajenca za to nagrado.

  Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev ni mogoča.

 9. Prevzem nagrade
  Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi Pravili in da je sodeloval v nagradni igri v skladu s temi Pravili.

  Za prevzem nagrade mora nagrajenec organizatorju najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade posredovati svoje naslednje podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko.

  Z nagrajencem se bo organizator dogovoril o datumu in načinu prevzema nagrade (osebno na dogovorjeni lokaciji organizatorja, s pošiljko preko Pošte Slovenije ali na drug primeren in sporazumno dogovorjen način).

  Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev za prevzem nagrade, določenih s temi Pravili ali
  • nagrajenec prevzem nagrade odkloni ali
  • se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi Pravili ali
  • nagrajenec organizatorju ne posreduje potrebnih podatkov v roku ali
  • nagrajenec ne prevzame nagrade v roku 7-ih dni od dogovorjenega datuma osebnega prevzema nagrade.

  V tem primeru je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po teh Pravilih.

  Akontacijo dohodnine za nagrado plača nagrajenec, skladno s predpisi.

 10. Izključitev odgovornosti
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utegnili utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.
 11. Varovanje osebnih podatkov
  Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev, so varovani v skladu s tem členom Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

  Udeleženci izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru sodelovanja v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja, obveščanje o poteku registracije vozila).

  Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti z obvestilom, ki ga posreduje na naslov Avto Krka d.o.o, Cankarjeva 16, 1000 Ljubljana, na e-poštni naslov info@avtokrka.si ali na drug primeren način. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. S tem ko udeleženec prekliče soglasje za uporabo osebnih podatkov izgubi pravico do udeležbe pri žrebanju.

  Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v vseh vrstah sredstev javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade ter promocije organizatorja.

 12. Dostop do pravil nagradne igre
  Pravila nagradne igre so objavljena na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

  V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta Pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav organizatorja, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

  Avtentično tolmačenje teh Pravil določa izključno organizator.

 13. Končne določbe
  Organizator ne bo upošteval zapoznelih, nepopolno ali napačno izpolnjenih vstopnic. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

  Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi, pri čemer zadnja veljavna različica Pravil avtomatično nadomesti predhodno različico, spremembe pa veljajo tudi za vse do tistega trenutka vključene udeležence. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo organizator udeležence obvestil z objavo novih pravil na organizatorjevi spletni strani www.avtokrka.si, na organizatorjevi Facebook strani ali na drug primeren način. Smatra se, da se udeleženec, ki organizatorja ne obvesti o svojem izstopu iz nagradne igre zaradi spremembe Pravil, strinja s temi spremembami in jih sprejema.

  Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

  Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejema, t.j. z dnem 04. 11. 2016, obenem pa se razveljavi morebitna predhodna verzija Pravil, v kolikor le ta obstaja.

Organizator: Avto Krka d.o.o.

[1] »Avto Krka« se za potrebe teh splošnih pogojev sestoji iz podjetij: Avto Krka AJD d.o.o., Avto Krka CE d.o.o., Avto Krka GR d.o.o., Avto Krka ID d.o.o., Avto Krka KK d.o.o., Avto Krka LE d.o.o., Avto Krka MB d.o.o., Avto Krka NG d.o.o., Avto Krka NM d.o.o., Avto Krka PO d.o.o., Avto Krka POM d.o.o., Avto Krka SE d.o.o., Avto Krka TO d.o.o., Avto Krka TP d.o.o., Avto Krka VI d.o.o., Avtocenter AŠ d.o.o., A center d.o.o.

Na vrh